ಡ್ರೈವಾಲ್ ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು

  • Drywall Screws

    ಡ್ರೈವಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು

    ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೈವಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವಾಲ್ ಅನ್ನು ಮರದ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಇತರ ರೀತಿಯ ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಡ್ರೈವಾಲ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.